banner
พุธ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 แก้ไข admin

โครงการเด็กเลี้ยงไก่...ไข่เลี้ยงเด็ก@บ้านสร้างสรรค์เด็ก
โครงการเด็กเลี้ยงไก่...ไข่เลี้ยงเด็ก@บ้านสร้างสรรค์เด็ก

...เป็นอีกหนึ่งโครงการใน"บ้านสร้างสรรค์เด็ก"เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การเป็นอยู่แบบพึ่งตนเองด้วยวิถีชีวิต อย่างพอเพียง
"เด็กเลี้ยงไก่ ไข่เลี้ยงเด็ก "โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ สามารถออกไข่เฉลี่ย ๑๒๐-๑๕๐ ฟองต่อวัน และนำไปประกอบอาหารภายในครัวเรือน โดยไม่ต้องซื้อ ส่วนที่เกินสามารถนำไปจำหน่ายนำเงินมาเป็นกองทุนหมุนเวียน
.....  เด็กๆเกิดการเรียนรู้ การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การจดบันทึกผลผลิตที่ได้ในแต่ละวัน
สิ่งเหล่านี้จะช่วยปลูกฝังเป็นความรู้ติดตัวเด็ก นำไปใช้ในการทำงานในอนาคต
...เป็นอีกหนึ่งโครงการใน"บ้านสร้างสรรค์เด็ก"เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การเป็นอยู่แบบพึ่งตนเองด้วยวิถีชีวิต อย่างพอเพียง
"เด็กเลี้ยงไก่ ไข่เลี้ยงเด็ก "โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ สามารถออกไข่เฉลี่ย ๑๒๐-๑๕๐ ฟองต่อวัน และนำไปประกอบอาหารภายในครัวเรือน โดยไม่ต้องซื้อ ส่วนที่เกินสามารถนำไปจำหน่ายนำเงินมาเป็นกองทุนหมุนเวียน
.....เด็กๆเกิดการเรียนรู้ การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การจดบันทึกผลผลิตที่ได้ในแต่ละวัน
สิ่งเหล่านี้จะช่วยปลูกฝังเป็นความรู้ติดตัวเด็ก นำไปใช้ในการทำงานในอนาคต