banner
พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 แก้ไข admin

โครงการน้ำใจสู้ภัยโควิด-19... #พาเด็กน้อยเข้าโรงเรียน

            

          งานเชิงรุก...เป็นนโยบายหลักของมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กในการทำงานพัฒนากลุ่มผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้การช่วยเหลือไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ปัญหา  ยิ่งโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โรคโควิด – 19 กำลังระบาด เจ้าหน้าที่ภาคสนามก็ยิ่งรุกเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายถี่ขึ้น

          เด็กเล็กๆในชุมชนชายขอบ ชุมชนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการรัฐด้านต่างๆ จึงนับว่าเป็นกลุ่มเปราะบางที่มูลนิธิฯจะต้องเข้าไปสืบเสาะหาเพื่อให้การช่วยเหลือโดยเร่งด่วน   จากการรุกทำงานในระยะสั้นๆเราได้พบและช่วยเหลือหนูน้อยที่กำลังอยู่ในภาวะที่ผู้ปกครองกำลังได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19ระบาดหนัก

         เด็กน้อยได้รับสิ่งแวดล้อมใหม่ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต ได้รับอาหารอย่างเพียงพอ มีพื้นที่ปลอดภัยให้ได้วิ่งเล่น หลับนอนเต็มอิ่ม มีคุณครูคอยดูแลและได้รับการศึกษา
                                     

         ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ด้วยการสนับสนุนมีส่วนร่วมจากผู้ใหญ่ใจดีในสังคม  มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กขอกราบขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้...