banner
พุธ ที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2563 แก้ไข admin

โครงการครูชุมชน#เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด


เด็กแรกเกิด...การเจริญเติบโตของเด็กอย่างมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย  พื้นฐานสำคัญ คือ สารอาหารที่สมบูรณ์ครบถ้วนตามหลักโภชนาที่จะไปพัฒนาเซลสมองให้แตกกิ่งก้านมากมาย  “เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด” เป็นนโยบายรัฐที่เห็นความสำคัญของคุณภาพของเด็กที่จะเติบโตไปเป็นประชากรที่มีศักยภาพของประเทศ 

     ครูชุมชน มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กจึงเห็นถึงความสำคัญต่อการ...รุก...สู่ชุมชนเล็ก ๆ ที่เราเรียกกันว่า..ชุมชนชายขอบ..เพื่อ..ช่วยเหลือให้เด็กได้รับสิทธิของตน.. 

สิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 

 

1.รัฐสนับสนุนเงินค่าเลี้ยงดูบุตร คนละ 600 บาท / เดือน

2.เด็กอายุตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี  เด็กเกิดตั้งแต่ 1 ต.ค. 2558 เป็นต้นไป

3.ครอบครัวยากจน มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี