banner
ศุกร์ ที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ.2563 แก้ไข admin

โครงการครูชุมชน #เบี้ยความพิการ

 
...รุกสู่ชุมชนชายขอบ...ครูชุมชนติดตามเพื่อช่วยเหลือเด็กพิการและครอบครัวให้เข้าถึงสวัสดิการรัฐ

...เด็กพิการ...เรียกร้องสิทธิเพื่อตัวเองไม่ได้  ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันผู้ปกครองเองก็อ่อนล้าเกินกว่าจะเรียกร้องแทน...ครูจึงเข้าไปช่วยเหลือแบ่งเบาทุกข์...ได้ไม่มากก็น้อย...

...สิทธิที่คนพิการจะได้รับ...

1. รับสวัสดิการเบี้ยความพิการ เป็นรายเดือนตลอดชีวิต

2. สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทุกโรงพยาบาล โดยไม่ต้องมีใบส่งต่อ เพียงแสดงบัตรทองผู้พิการ(ท.74)เท่านั้น

3. มีสิทธิเข้ารับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่เริ่มเรียนจนจบปริญญาตรี

4. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดช่วยพัฒนาฝีมือแรงงานคนพิการตามกม. และกรมการจัดหางาน  ให้บริการจัดหางานแก่คนพิการตามกม.

5. กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ

6. การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เอื้อต่อความเป็นอยู่ของคนพิการ โดยมีงบเหมาจ่ายไม่เกิน 20,000บาท

7. ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา...