banner
พุธ ที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ.2563 แก้ไข admin

โครงการครูชุมชน #เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 
...เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ...เป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานอีกอย่างหนึ่งที่รัฐมีไว้เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุได้มีไว้ใช้สอยเล็กๆน้อยยามชรา  แม้เวลาจะล่วงเลยมาพอสมควรนับจากมีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญปี 2540 เป็นต้นมา  พบว่ายังคงมีผู้สูงวัยในชุมชนชายขอบเล็ก ๆ ที่ไม่ทราบรายละเอียดของการเข้าสู่ช่องทางการรับสิทธิของตน ...
...ครูชุมชน มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก...จึงรุกเข้าไปเสาะหากลุ่มผู้สูงอายุเหล่านั้นให้พบเพื่อช่วยเหลือแนะนำให้ท่านได้สามารถเข้าถึงสิทธิแห่งตนได้...

...การจดทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ...
1.อายุ 59 ปีบริบูรณ์ ก่อน 2 กันยายน  
2.ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ  เดือน ต.ค. - พ.ย.ของทุกปี และเดือน 
ม.ค. - ก.ย. ในปีถัดไป ที่ภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน  

3.อายุ 60-69 ปี รับเบี้ย 600 บาท/เดือน  อายุ 70-79 ปี รับเบี้ย 700 บาท/เดือน อายุ 80-89 ปี รับเบี้ย 800 บาท/เดือน  และอายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ย 1,000 บาท / เดือน(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2563)...