banner
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 แก้ไข admin

...คนไร้สถานะทางทะเบียน...

 ครูนิด สถานีสัญชาติ

     เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐...นางยินดี  ห้วยหงษ์ทอง...#ครูนิด สถานีสัญชาติ... ผู้จัดการโครงการสถานีสัญชาติ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
ได้รับเชิญจากสำนักงานสนับสนุนส่งเสริมวิชาการ ๑ เป็นวิทยากรอบรมให้กับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) จาก ๔ จังหวัด ดังนี้ ๑.สระบุรี๒.ปทุมธานี ๓.นนทบุรี ๔.อยุธยา  มีอพม.เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน ๔๐ คน


      ด้วยยังมีคนไทยมากมายที่ไม่มีเลข ๑๓ หลัก เป็นเหตุให้ขาดสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิการทำงานที่มั่นคงตลอดจน
การมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพ...คนไทยกลุ่มนี้มักจะหลบซ่อนตัวอยู่ในชุมชนอันเป็นสังคมแคบๆ...ไม่มีความรู้และไม่กล้าเรียกร้อง
เพื่อขอสถานะความเป็นคนไทยให้ตนเอง...ดังนั้นการช่วยเหลือ...จึงต้องรุกเข้าสู่ชุมชน...


     การแลกเปลี่ยนเรียนรู้...จึงมุ่งหวัง...เพิ่มพูนความรู้ให้...อพม.ของแต่ละจังหวัดสามารถทำงานช่วยเหลือ
ผู้ตกหล่นทางทะเบียนราฎษร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ...การอบรมบรรลุเป้าประสงค์ดังนี้...
๑. สามารถเก็บข้อมูลเคสได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง เป็นผลให้ช่วยเหลือเคสได้อย่างรวดเร็ว
๒. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตนเอง ทำให้งานไม่สะดุด
๓. สร้างเครือข่ายการทำงาน ทำให้เกิดการพัฒนาการทำงานของแต่ละภาคส่วนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
                                            .............................................................................