banner
พุธ ที่ 10 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 แก้ไข admin

บ้านสร้างสรรค์เด็ก

 

                 บ้านสำหรับเด็กชาย ได้อาศัยใช้ชีวิตพัฒนาตนอยู่ที่นี่บางคนเคยเร่ร่อนอยู่บนถนนน ขอทาน เก็บขยะขาย บ้างก็ก้าวล่วงไปถึงการใช้ยาเสพติด หลายคนมาจากครอบครัวแตกแยก ยากจน และอีกไม่น้อยไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ให้กำเนิด ถูกทิ้งให้เติบโตกับย่า ยาย หรือชุมชนที่ยังมีเพื่อนบ้านผู้รู้เมตตาธรรม
               พวกเขามาอาศัยอยู่ร่วมกันที่  "บ้านสร้างฯ"  เด็กๆ เรียกขานกันอย่างนั้น แหละในน้ำเสียงหากได้นิ่งฟัง จะสัมผัสได้ถึงความสุข ด้วยที่นี่มีสภาพแวดล้อมอันเหมาะสมกับเด็กชายอย่างยิ่ง  มีลานโล่ง ทุ่งหญ้า สนามกีฬา ร่มไม้ใหญ่ใกล้บึงน้ำ ฉ่ำชื้น ชื่นใจ 

               พวกเขาร่วมไม้ร่วมมือกัน ปลูกผัก เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เพาะเห็ด เลี้ยงแพะ เลี้ยงปลา เอาไว้ยังชีพเพื่อลดการใช้จ่าย เมื่อนำบรรยากาศรายล้อมไปผสมกับน้ำใจจากครู เด็กๆ หลายคนจะยิ้ม แล้วหัวร่อออกมาอย่างเปี่ยมสุข 

 วัตถุประสงค์    

     1. บ้านเปิดสำหรับเด็กเร่ร่อนได้มาทดลองใช้ชีวิต   และปรับพฤติกรรม  
    เพื่อหาทางออกให้กับ ตนเอง
2. เปิดโอกาสให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมตามวัย
3. เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็ก ก่อนกับคืนสู่สังคม
4. ได้เรียนรู้วิถีชีวิตที่พึ่งพาตนเอง ในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง

จำนวนเด็ก         

ปีการศึกษา 2558  มีเด็ก ชายพักประจำ 63  คน อายุ 7
18 ปี  เรียนหนังสือตั้งแต่ระดับอนุบาล ม.3,  ปวช.- ปวส. , กศน และ ปริญญาตรี
 

การศึกษาเด็ก      
 
- อนุบาล ถึง ป.6 จำนวน 35  คน  เรียนที่โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ และ
  โรงเรียนวัดปัญจฑายิกาวาส  จ.ปทุมธานี  

 เด็กระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน 20  คน  เรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
-  เรียน ปวช. 3     ปวส.1  คน 
-  ปริญญาตรี 1 คน
-  กศน. 3 คน
   

 

  กิจกรรมที่บ้านสร้างสรรค์เด็กให้กับเด็กทุกคน คือ    

 
  1. 1.เด็กทุกคนมีที่อยู่อาศัยที่แน่นอน ปลอดภัย ได้มาตรฐานในการดูแลเด็ก พร้อมสถานที่เหมาะสม  สะอาด ปราศจากโรคต่างๆ มีเครื่อง เล่นพัฒนาการตามวัยของเด็ก
  2. 2.เด็กทุกคนได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพทุกด้าน ทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะเด็กได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพจากโรงพยาบาล  พร้อมทั้งการรักษาอย่างต่อเนื่อง เด็กได้รับความเอาใจใส่จากเจ้าหน้าที่ของบ้านอุปถัมภ์เด็ก
  3. 3.เด็กทุกคนได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งการเรียนในระบบ และนอกระบบการศึกษา หรือการฝึกวิชาชีพ
  4. 4.เด็กทุกคนได้รับการเสริมกิจกรรมทักษะชีวิต ในเรื่องการวิเคราะห์ วิเคราะห์ตนเอง  การวางแผนชีวิต  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ทำงานในบ้าน
  5. 5.เด็กทุกคนได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกิจกรรมที่มีหน่วยงานต่างๆจัดให้ เช่น ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญ  การเข้าค่าย การเที่ยวทะเล  เป็นต้น
  6. 6.เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้งานเกษตรเพื่อการพึ่งตนเอง  เพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพพึ่งตนเองได้ในอนาคต
  7. 7.เด็กทุกคนได้รับความเอาใจใส่ ความรัก ความอบอุ่น ตลอดจนคำปรึกษาจากคุณครูประจำบ้านทุกท่าน  พร้อมทั้งการเรียนรู้วิถีชีวิตเตรียมตัวที่จะออกไปดำเนินชีวิตภายนอก
       สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ให้เด็กได้มีโอกาสในการจัดการชีวิตของตนเอง พร้อมที่จะก้าวย่างออกสู่สังคม เมื่อพวกเขาต้องการเรียน หรือมีครอบครัวเมื่อถึงวัยอันสมควร บ้านสร้างสรรค์เด็กเปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ของเด็กทุกคน พร้อมที่จะเรียนรู้ไปร่วมกันในการอยู่บ้านภายใต้บรรยากาศแห่งความรักและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน
 

เด็กๆ  บ้านสร้างสรรค์เด็ก  

  

  
 
 
 
 

  

กิจกรรมพึ่งตนเอง


 
 
 
 
 

 


 

ตั้งอยู่ที่   27 ม.10 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  โทร.02-152-3565 

เนื้อที่             : 10  ไร่ 

ผู้ประสานงาน      นางศรีกันยา  ศุกระกาญจนะ (ครูเล็ก)   089-666-4956