banner
พุธ ที่ 10 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 แก้ไข admin

โครงการศูนย์เด็กก่อสร้าง

 

 

หลักการและเหตุผล 

มีเด็กๆที่ติดตามพ่อแม่ที่เข้ามาทำงานในแหล่งก่อสร้าง โดยพ่อแม่ของเด็กเหล่านี้ทำงานเป็นคนงานของบริษัทต่างๆที่รับเหมางานก่อสร้าง เด็กเหล่านี้ที่มาอยู่กับพ่อแม่ไม่มีโอกาสได้รับการพัฒนาตามวัยในด้านต่าง ตั้งแต่ด้านการศึกษา การสาธารณสุข ฯลฯ

มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กได้เริ่มงานโครงการศูนย์เด็กก่อสร้าง มาตั้งแต่ ปี 2522 โดยได้ดำเนินการเปิดศูนย์เด็กก่อสร้างในแหล่งก่อสร้างต่างๆทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยได้ประสานงานกับกลุ่มธุรกิจงานก่อสร้าง ๆ

ปัจจุบันทางมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ได้ร่วมกับทางบริษัทนารายา จำกัด  ร่วมกันจัดโครงการศูนย์เด็กก่อสร้างขึ้น

ที่ไซด์การก่อสร้างงาน โครงการ The Parkland Srinskarin โดยได้เริ่มดำเนินการเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2551 เป็นต้นมา  

  

 วัตถุประสงค์ของโครงการ   

 1. เพื่อต้องการให้เด็ก ที่อยู่ในแหล่งก่อสร้างได้รับการดูแลด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และการป้องกันอบายมุขต่างๆ
 2. เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก บริษัทเจ้าของโครงการ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษาในการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายพัฒนาเด็กให้มีความรู้ การดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น และปลอดภัย
 3. ต้องการให้พ่อแม่ เห็นความสาคัญและร่วมกับครูประจำศูนย์  ในการพัฒนาเด็กทุกช่วงวัยตั้งแต่การตั้งครรภ์ กลุ่มเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี กลุ่มเด็กช่วง 3-5 ปี เป็นช่วงที่ต้องเรียนอนุบาล และกลุ่มเด็กที่เรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น   

 แผนงานที่ดำเนินการในศูนย์เด็กก่อสร้าง

1.แผนการดําเนินการ กลุ่มเป้าหมายเด็กอายุ 3-11 ปี

 

       (การจัดการเรียนการสอน เด็กเล็ก วันจันทร์ –วันศุกร์ เริ่มตั้งแต่ 8.30- 15.30 น)

 • การตรวจสุขภาพของเด็กเล็ก ประสานงานกับสาธารณสุข
 • น้าหนัก การวัดส่วนสูง เพราะทางศูนย์มีอาหารกลางวันให้เด็ก
 • การทัศนศึกษาให้กับเด็ก อย่างน้อย 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง เป็นการเปิด โอกาสให้เด็กได้มีการศึกษาสภาพความเป็นจริง
 • การจัดค่ายพักแรม หรือการจัดแข่งขันกีฬาสาหรับเด็ก ปีละ 2 ครั้ง
 • การจัดกิจกรรมในเทศกาลต่างๆให้เด็กมีส่วนร่วมกับครอบครัว เช่น งานวันแม่,งานวันพ่อ,งานวันเข้าพรรษา ฯ

2.งานด้านสาธารณสุขในบ้านพักคนงานก่อสร้าง

 

          ( ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขลงมาตรวจสุขภาพ )

 • การให้ปรึกษาในด้านการตรวจสุขภาพ การส่งต่อในด้านการรักษาพยาบาล 

 3.งานด้านการประสานงานกับพ่อแม่เด็ก

 • การลงเยี่ยมเยียนบ้านพักของเด็ก ในช่วงตอนเย็น
 • การจัดกลุ่มพูดคุย แลกเปลี่ยน หลักการการเลี้ยงลูก การดูแลสุขภาพ
 • การให้ความรักความอบอุ่น และทำกิจกรรมร่วมกับครู
 • การพบปะพูดคุยกับครอบครัวเด็ก ตั้งแต่เรื่องสุขภาพของเด็ก เรื่องการ เรียนรู้ของเด็ก ตลอดจนปัญหาด้านอื่นๆ
 • การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ด้านการวางแผนครอบครัว การเกี่ยวข้องกับอบายมุข ยาเสพติด เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ 
 • การช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาเร่งด่วน เช่นการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการทำงาน การหย่าร้างที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก เป็นต้น

 4.งานด้านการบริการความรู้ในด้านต่างๆ

 • การจัดนิทรรศการให้ความรู้ในด้านต่างๆ กับทุกกลุ่มเป้าหมาย
 • การมีห้องสมุดในศูนย์เด็กก่อสร้าง โดยบริการหนังสือพิมพ์ และนิตยสารต่างๆ พร้อมทั้งหนังสือที่มีประโยชน์
 • การฉายวีดีโอ หรือภาพยนตร์สั้น ในด้านสุขภาพ และด้านการป้องกัน ความปลอดภัยจากการทำงานและโรคต่างๆ
 • การจัดกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียน ตามช่วงอายุ

 5.การจัดกิจกรรมตามเทศกาลและความเหมาะสม

 • การจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระในศูนย์ ในช่วงเทศกาล
 • การประชุมร่วมกันระหว่าคนงานก่อสร้าง ครูประจำศูนย์ พนักงาน บริษัท หรือผู้รับเหมาก่อสร้าง
 • การประชุมกลุ่มเยาวชนในการทำกิจกรรมร่วมกัน ฯลฯ   

ผู้จัดการโครงการ  นางสาวทองพูล  บัวศรี  (ครูจิ๋ว)  รางวัลบุคคลตัวอย่าง จากรายการ "คนดีคู่สังคม"ปี 2550